Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης Ιστότοπου

I Γενικά

1. Η πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο υπόκειται σε αυτούς τους «Όρους Χρήσης Ιστότοπου» (εφεξής «οι Όροι Χρήσης»). Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, δηλώνετε ότι έχετε λάβει υπόψη τους Όρους Χρήσης και ότι έχετε αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης. Εάν δεν αποδέχεστε έναν ή περισσότερους από τους Όρους Χρήσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο.

2. Αυτός ο Ιστότοπος έχει συνταχθεί από την DENSO EUROPE B.V., μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που βρίσκεται στο Hogeweyselaan 165 (1382 JL) στο Weesp, Κάτω Χώρες (εφεξής "DENSO"). Ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ είναι NL800734853B01. Αριθμός καταχώρησης 320 50077 Εμπορικό Επιμελητήριο Hilversum, Κάτω Χώρες.

3. Τα «περιεχόμενα» αυτού του Ιστότοπου περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: κείμενο, γραφικές εικόνες, ήχο και υποκείμενο κώδικα πηγής/αντικειμένου (όπως, μεταξύ άλλων, κώδικα HTML ή κώδικα Java) αυτού του Ιστότοπου και οποιουδήποτε τμήματος αυτού.

II Επιτρεπόμενη χρήση

1. Η στάση και η συμπεριφορά του χρήστη πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτήν που μπορεί να αναμένεται από έναν υπεύθυνο και προσεκτικό χρήστη του Διαδικτύου από κάθε άποψη. Μεταξύ άλλων, ο χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο ή το Περιεχόμενο αυτού για ενέργειες ή/και συμπεριφορές που είναι αντίθετες προς το νόμο, το δημόσιο δίκαιο ή την κοινή αξιοπρέπεια. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπονται οι ακόλουθες ενέργειες ή/και συμπεριφορές: 1) παραβίαση έργων που προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, βάση δεδομένων, προστασία σχεδιασμού ή εμπορικό σήμα ή άλλες ενέργειες που αντιβαίνουν στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, 2) κάνοντας ζημιογόνες, παράνομες ή παραπλανητικές δηλώσεις, 3) θέτουν σε κυκλοφορία υλικό που απαγορεύεται από το νόμο, 4) που αντιβαίνει στο σχετικό δίκαιο ή στο διεθνές δίκαιο, ή 5) παραβίαση ή διαγραφή της ασφάλειας του Ιστότοπου ή τμήματος αυτού.

2. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο (εξαιρούνται γραφικές εικόνες, βλέπε παρακάτω) για μη εμπορική ή προσωπική χρήση. Ο χρήστης δεν μπορεί να διανείμει, να τροποποιήσει, να αναπαραγάγει, να μεταδώσει, να δημοσιεύσει, να μεταδώσει, να αναρτήσει ή να χρησιμοποιήσει με άλλο τρόπο τα Περιεχόμενα αυτού του Ιστότοπου, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εμπορευματοποίηση ή εκμετάλλευση.

3. Τα περιεχόμενα αυτού του Ιστότοπου δεν μπορούν να τροποποιηθούν, να αντιγραφούν ή να υποβληθούν στη διαδικασία ανάδρομης μηχανικής.

4. Οποιοδήποτε αντίγραφο του Περιεχομένου πρέπει να περιλαμβάνει την ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή την ειδοποίηση περί εμπορικών σημάτων της DENSO.

5. Η διανομή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, μετάδοση, δημοσίευση, αναμετάδοση, ανάρτηση ή άλλη χρήση των γραφικών εικόνων αυτού του Ιστό

III Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

1. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με το Περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου ανήκουν αποκλειστικά στην DENSO ή στις συνδεδεμένες εταιρείες της. Τα ονόματα προϊόντων, τα λογότυπα, τα σήματα ή το όνομα DENSO που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή/και έχουν προσδιοριστεί με τα ® ή ™ είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν ή που έχουν αδειοδοτηθεί στην DENSO ή τις θυγατρικές της και τα υλικά που προσδιορίζονται με © υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν στην DENSO ή στις θυγατρικές της.

2. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ή κατάχρηση τέτοιων εμπορικών σημάτων ή υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός όσων αναφέρονται παραπάνω.

IV Ευθύνη και αποζημίωση

1. Το Περιεχόμενο είναι όσο το δυνατόν πιο αληθινό και ακριβές.

2. Σε γενικές γραμμές, η DENSO πιστεύει ότι οι σύνδεσμοί της σε ιστοσελίδες τρίτων που είναι προσβάσιμες από το κοινό είναι νόμιμα επιτρεπτές και συμβατές με τις συνήθεις προσδοκίες όσων χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Εάν κάποια οντότητα δεν επιθυμεί να συνδεθεί ο ιστότοπος του Διαδικτύου της DENSO με τον ιστότοπό της, τότε η DENSO θα καταργήσει τον σύνδεσμο από αυτόν τον Ιστότοπο μετά από γραπτό αίτημά της.

3. Η DENSO δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθη ζημία (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων) που σχετίζεται με ή προκύπτει από το (χρήση του) Περιεχόμενο του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου του Ιστότοπου που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον Ιστότοπο της DENSO μέσω π.χ. hyperlinks, hypertextlinks ή metatags.

4. Η DENSO δεν εγγυάται ότι το υλικό (π.χ. πληροφορίες προϊόντος) είναι απαλλαγμένο από λάθη, ελλείψεις ή ιούς, ούτε εγγυάται ότι αυτά τα λάθη ή/και ελλείψεις θα επιδιορθωθούν.

5. Σε κάθε περίπτωση, η πλήρης ευθύνη της DENSO, καθώς και η μοναδική και αποκλειστική σας αποκατάσταση, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των χρημάτων που έχετε καταβάλει στην DENSO για το Περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου.

6. Ο χρήστης αποζημιώνει την DENSO έναντι αξιώσεων τρίτων για παραβίαση ή μη εκπλήρωση των Όρων Χρήσης (Περιεχόμενο των) ή έναντι αξιώσεων που συνδέονται διαφορετικά με ή που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστότοπου (Περιεχόμενο του) από τον χρήστη.

V Άλλο

1. Οι όροι διέπονται από τη νομοθεσία των Κάτω Χωρών. Τυχόν διαφορές μεταξύ της DENSO και του χρήστη ως αποτέλεσμα των Όρων Χρήσης θα υποβληθούν στο αρμόδιο δικαστήριο του Άμστερνταμ, Ολλανδία.