Zasady i Warunki użytkowania

WARUNKI KORZYSTANIA

Warunki korzystania ze strony internetowej

I Uwagi ogólne

1. Dostęp do tej witryny internetowej podlega niniejszym „Warunkom korzystania z witryny internetowej” (zwanym dalej „Warunkami korzystania”). Przed skorzystaniem z tej witryny internetowej prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków użytkowania. Korzystając z tej witryny internetowej, oświadczasz, że zapoznałeś się z Warunkami użytkowania i akceptujesz Warunki użytkowania. Jeżeli nie akceptujesz jednego lub więcej Warunków użytkowania, nie powinieneś korzystać z tej Strony Internetowej.

2. Niniejsza witryna internetowa została opracowana przez DENSO EUROPE B.V., prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Hogeweyselaan 165 (1382 JL) w Weesp w Holandii (zwaną dalej „DENSO”). Nasz numer rejestracyjny VAT to NL800734853B01. Numer rejestracyjny 320 50077 Izba Handlowa Hilversum, Holandia.

3. „Zawartość” tej witryny internetowej obejmuje między innymi: tekst, obrazy graficzne, dźwięk i podstawowy kod źródłowy/obiektowy (taki jak między innymi kod HTML lub kod Java) tej witryny internetowej i dowolnej jej części.

II Dozwolone użycie

1. Postawa i zachowanie użytkownika muszą być pod każdym względem zgodne z tym, czego można oczekiwać od odpowiedzialnego i ostrożnego użytkownika Internetu. Użytkownikowi nie wolno między innymi wykorzystywać Strony Internetowej ani jej Treści do działań i/lub zachowań sprzecznych z prawem, prawem publicznym lub dobrymi obyczajami. W szczególności niedozwolone są następujące działania i/lub zachowania: i naruszenie utworów chronionych patentem, prawem autorskim, bazą danych, ochroną wzoru lub znakiem towarowym lub jakiekolwiek inne działania sprzeczne z prawami własności intelektualnej osób trzecich; ii składanie oświadczeń szkodliwych, niezgodnych z prawem lub wprowadzających w błąd; iii rozpowszechnianie materiałów zabronionych przez prawo; iv postępuje wbrew obowiązującym przepisom prawa lub prawu międzynarodowemu; lub v obejście lub usunięcie zabezpieczeń Strony Internetowej lub jej części.

2. Użytkownik może wykorzystywać Treści (z wyłączeniem obrazów graficznych, patrz poniżej) do użytku niekomercyjnego lub osobistego. Użytkownikowi nie wolno rozpowszechniać, modyfikować, reprodukować, przesyłać, publikować, nadawać, publikować ani wykorzystywać w inny sposób Treści tej Strony Internetowej, co obejmuje między innymi komercjalizację lub wykorzystanie.

3. Treści tej witryny internetowej nie można modyfikować, kopiować ani poddawać inżynierii wstecznej.

4. Każda kopia Treści musi zawierać informację o prawach autorskich lub informację o znaku towarowym DENSO.

5. Dystrybucja, modyfikacja, reprodukcja, transmisja, publikacja, nadawanie, publikowanie lub inne wykorzystanie obrazów graficznych z tej Strony internetowej jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody DENSO.

III Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do Treści Strony internetowej przysługują wyłącznie firmie DENSO lub jej podmiotom stowarzyszonym. Nazwy produktów, logo, znaki lub nazwa DENSO pojawiające się w tej witrynie internetowej i/lub oznaczone ® lub ™ są znakami towarowymi będącymi własnością DENSO lub jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjonowanymi przez DENSO lub jej podmioty stowarzyszone, a materiały oznaczone © podlegają prawom autorskim będącym własnością DENSO lub jej podmiotów stowarzyszonych.

2. Używanie lub niewłaściwe użycie takich znaków towarowych lub materiałów chronionych prawem autorskim, z wyjątkiem przypadków wskazanych powyżej, jest surowo zabronione.

IV Odpowiedzialność i odszkodowanie

1. Treść tej strony internetowej jest według naszej najlepszej wiedzy prawdziwa i dokładna.

2. Ogólnie rzecz biorąc, DENSO uważa, że ​​zamieszczane przez nią łącza do publicznie dostępnych stron internetowych osób trzecich są prawnie dopuszczalne i zgodne ze zwyczajowymi oczekiwaniami osób korzystających z Internetu. Jeżeli jakikolwiek podmiot nie życzy sobie, aby witryna internetowa DENSO zawierała link do jego witryny, wówczas DENSO usunie łącze z tej witryny internetowej na jego pisemny wniosek.

3. DENSO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne (w tym utratę danych) związane lub wynikające z (użytkowania) Treści Strony Internetowej lub Treści strony internetowej, która jest w jakikolwiek sposób połączona ze Stroną Internetową DENSO za pomocą z np. hiperłącza, hiperłącza tekstowe lub metatagi.

4. DENSO nie gwarantuje, że materiał (np. informacje o produkcie) jest wolny od błędów, braków lub wirusów, ani też DENSO nie gwarantuje, że takie błędy i/lub braki zostaną naprawione.

5. W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność DENSO, a także Twoje jedyne i wyłączne zadośćuczynienie nie będą przekraczać kwoty pieniężnej zapłaconej przez Ciebie DENSO za Treść tej Strony internetowej.

6. Użytkownik zwalnia DENSO z odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia lub niespełnienia (Treści) Warunków korzystania lub z roszczeń, które są w inny sposób związane lub które wynikają z korzystania z (Zawartości) Strony internetowej przez użytkownika.

V Inne

1. Warunki podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory pomiędzy DENSO a użytkownikiem wynikające z Warunków korzystania będą kierowane do właściwego sądu w Amsterdamie w Holandii.