Zielona przyszłość? DENSO koncentruje się na zrównoważonym rozwoju

Przewiduje się, że w 2050 r. globalna populacja wyniesie aż 9 miliardów ludzi. Aby poradzić sobie z wytworzonymi odpadami i emisją CO2, będziemy potrzebowali… czterech planet.

Ale oczywiście mamy tylko jedną. Co możemy zrobić? W 2015 r. ONZ przyjęło Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), a w 2016 r. uzgodniono wdrożenie porozumienia paryskiego. Rządy na całym świecie starają się wprowadzać zmiany w celu ochrony naszego środowiska. Korporacje również mają do odegrania ważną rolę – podejmując kroki na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

Jak DENSO reaguje na tę sytuację?

Części DENSO są montowane w samochodach osobowych i ciężarowych na całym świecie. Wiemy, że ponosimy wielką odpowiedzialność za środowisko i ludność na Ziemi.

Od początku istnienia DENSO rozwijało zaawansowane technologie i pracowało z najbardziej utalentowanymi specjalistami, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Obecnie istnieją dwa ważne plany, które określają, w jaki sposób działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju: to Eco Vision 2025 oraz Długoterminowa Polityka na 2030 r. W artykule przedstawiono krótki przegląd każdego z planów i opisano nasze kluczowe inicjatywy na rzecz zielonej przyszłości.

Eco Vision 2025

> Obejrzyj wideo

W DENSO co 10 lat formułujemy naszą Eco Vision, która określa długoterminowe zaangażowanie w zarządzanie środowiskiem i polityki realizowane przez naszą korporację. Co pięć lat opracowywany jest Plan Działań na rzecz Środowiska, który zawiera w sobie zobowiązania i polityki środowiskowe określone w Eco Vision.

Nasza wizja na 2025 r. opiera się na trzech kluczowych celach: Energy 1/2, Clean x2, Green x2. Naszym celem jest osiągnięcie tych celów poprzez wdrożenie 10 działań związanych z rozwojem produktów, zakładami produkcyjnymi, współpracownikami i kadrą zarządzającą.

Sustainability 01

Energy 1/2

Naszym celem jest zmniejszenie o połowę emisji CO2 za pomocą technologii, które rozwiązują problemy związane z globalnym ociepleniem, energią i zasobami.

Korzystanie z produktu stanowi etap o największej emisji CO2 w cyklu życia pojazdu. W celu zapobiegania globalnemu ociepleniu, ważne jest zwiększenie efektywności paliwowej poprzez zastosowanie części samochodowych o lekkiej konstrukcji i zapewnienie wysokiej wydajności spalania. Przykładowo, nasze nowe sterowniki mocy (PCU) i rozruszniki są mniejsze i lżejsze od swoich poprzedników. W ramach rozwoju produktów DENSO przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 przez pojazdy poprzez rozwój nowych technologii i produktów, które poprawią zużycie paliwa i będą kompatybilne z różnymi rodzajami paliw. Ponadto wdrożymy inicjatywy zarządzania energią, które umożliwią odzysk i ponowne wykorzystanie energii cieplnej emitowanej z samochodów oraz energii kinetycznej traconej podczas hamowania.

W fabrykach będziemy promować redukcję CO2 i dążyć do zmniejszenia zużycia energii o połowę poprzez działania Energy Just-in-Time (JIT) odpowiadające wahaniom produkcji przy jednoczesnej poprawie logistyki.

Dzięki usprawnieniom w oszczędzaniu energii jesteśmy obecnie na dobrej drodze do zmniejszenia emisji CO2 do poziomu 50 (zob. poniższa ilustracja) do 2025 r.:

Sustainability 02

Clean x2

Chcemy zmniejszyć wpływ substancji, emisji i odpadów niebezpiecznych dla środowiska o połowę, a także przyczynić się do poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji z pojazdów.

Jedna z naszych inicjatyw wiąże się z recyklingiem zasobów za pośrednictwem naszej rozwijającej się firmy zajmującej się odbudową części, która koncentruje się na regeneracji produktów (odbudowie), ponownym użyciu części i recyklingu materiałów.

Nasze fabryki dążą do minimalizacji poziomu odpadów – w tym substancji chemicznych – i ograniczenia zużycia wody. Ustanowiliśmy standardy bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego DENSO, które są bardziej rygorystyczne niż przepisy środowiskowe w krajach i regionach, w których działamy. Pomaga nam to zidentyfikować hipotetyczne zagrożenia dla środowiska (takie jak wypadki środowiskowe, zanieczyszczenie środowiska i naruszenia prawa), którym staramy się zapobiegać lub je minimalizować, gdy się pojawią.

Jest dla nas bardzo ważne, aby nasi pracownicy byli w pełni zaangażowani w realizację naszych celów środowiskowych – prowadzimy szkolenia i wydarzenia, starając się podnosić świadomość ekologiczną.

Green x2

Chcemy podwoić naszą ekologiczną działalność poprzez m.in. badania nad biopaliwami oraz tworzenie zielonych przestrzeni i społeczności.

Aby zminimalizować niszczenie środowiska związane z wydobyciem zasobów, DENSO koncentruje się na rozwoju paliw alternatywnych i surowców, wykorzystując zasoby biologiczne i mając na uwadze różnorodność biologiczną, np. poprzez komercjalizację plastikowego zbiornika chłodnicy pochodzenia roślinnego, współpracę z firmami wykorzystującymi algi i rozszerzenie badań nad biopaliwami.

We współpracy z lokalnymi społecznościami DENSO jest zaangażowane w utrzymywanie i ochronę ekosystemów. Grupa DENSO współpracuje z lokalnymi społecznościami w celu promowania DENSO Green Project od 2006 r., a celem działań jest przywrócenie i zachowanie lokalnych środowisk zamieszkałych przez różnorodne gatunki roślin i zwierząt.

Sustainability 03

Każdego roku, w Światowy Dzień Ochrony Środowiska (5 czerwca), DENSO promuje sadzenie drzew i regionalne działania upiększające we wszystkich krajach i regionach, w których działamy.

Sustainability 04

Długoterminowa polityka na 2030 r.

Nasza długoterminowa polityka na 2030 r. określa nasze cele na przyszłość, zasady, otoczenie biznesowe i nasze podejście. Hasło naszej polityki brzmi: „Przynosić nadzieję na przyszłość dla naszej planety, społeczeństwa i wszystkich ludzi”.

Naszym celem jest dalszy wkład w zrównoważone społeczeństwo poprzez dostarczanie wartości związanych z dwoma kluczowymi tematami: „ekologią” i „spokojem ducha”. W ramach naszego „zielonego” tematu opracujemy i będziemy promować produkty, które pomagają zmniejszyć obciążenie środowiska – takie jak części do pojazdów elektrycznych – a tym samym zmierzać do zmniejszenia emisji CO2. W ramach „spokoju ducha” przyspieszymy rozwój i promocję produktów związanych z zaawansowanymi technologiami bezpieczeństwa i jazdy autonomicznej.

Trzeci temat – „inspiracje” – opisuje w jaki sposób chcemy coś zmienić i przyczynić się do poprawy życia dla wszystkich, poprzez inspirujące pomysły.

Cele zrównoważonego rozwoju

Polityka określa główne problemy społeczne, które chcemy rozwiązać w zgodzie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, oraz które obszary biznesu będą zaangażowane w ich realizację.

Kluczowe cele, które chcemy osiągnąć za pomocą naszych produktów i usług, obejmują:

3. Dobre zdrowie i jakość życia: zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt.

7. Czysta i dostępna energia: zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura: budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność.

11. Zrównoważone miasta i społeczności: uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja: zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

13. Działania w dziedzinie klimatu: podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

Denso Corebusiness Fy19


Aby połączyć nasze wysiłki z naszą działalnością biznesową i stale kontrolować postępy, podzieliliśmy się nimi i ustaliliśmy długoterminowe cele i kluczowe wskaźniki wydajności zgodnie z każdym tematem. Nasze osiągnięcia będą raportowane do dyrektorów wykonawczych DENSO dwa razy w roku, pomagając nam zidentyfikować problemy, które napotkamy w osiąganiu naszych celów i ulepszyć podejmowane inicjatywy.

DENSO podejmuje działania na rzecz bardziej ekologicznej przyszłości

Aby spełniła się wizja określona w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ i porozumieniu paryskim, rządy, korporacje i społeczeństwa muszą podjąć działania. DENSO stara się wnieść swój pozytywny wkład, oszczędzając energię, redukując emisję CO2 – zarówno poprzez projektowanie części, jak i zmiany produkcyjne – zapewniając czystą produkcję i tworząc tereny zielone.